Bartłomiej Paweł Szyprowski

(ur. 15 października 1970 we Wrocławiu) – doktor nauk humanistycznych, polski prawnik, historyk, publicysta, autor wielu publikacji prawniczych, historycznych oraz historyczno – prawniczych.


 

Początkowo mieszkałem w Bełchatowie, po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy POW podjąłem naukę w tamtejszym I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego, gdzie uzyskałem świadectwo dojrzałości. W latach 1990-1995 studiowałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Po obronie pracy magisterskiej „Sądowa kontrola postępowania przygotowawczego” uzyskałem tytuł magistra prawa. Po aplikacji prokuratorskiej w 2000 zdałem egzamin prokuratorski, od 2001 pracuję w wymiarze sprawiedliwości.

 

W 2014 r. uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie . W ramach działalności historycznej współpracuję z Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Instytutem Pamięci Narodowej, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Byłem prelegentem podczas konferencji naukowych organizowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Archiwum Akt Nowych oraz Instytut Pamięci Narodowej. Jestem także autorem komentarzy do filmów dokumentalnych poświęconych konspiracji niepodległościowej, m.in. „A karą będzie śmierć”, „Wyklęci – Niepokonani Lubelszczyzny” (dot. Jana Leonowicza „Burty”), „Wszystko dla Polski. Dzieje II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej”.

Mój profil – Academia.edu

W latach 1995-1996 odbyłem serię spotkań z Antonim Biegunem „Sztubakiem” dowódcą oddziału Narodowych Sił Zbrojnych, w wyniku których opracowałem jego wspomnienia – Antoni Biegun: Moje życie mój los. Wspomnienia okupacyjne i więzienne. Biała Podlaska: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Arte”, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, 2006. ISBN 83-921586-5-2.

Od 1999 jestem autorem książek, monografii, biogramów, recenzji oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych o tematyce prawniczej, historyczno – prawnej oraz historycznej nt. m.in. sądownictwa Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych oraz powstania antykomunistycznego.

W 2016 moja książkaSąd Kapturowy przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej w Warszawie (sierpień 1940 r.- listopad 1941 r.). Podziemie w walce ze zdrajcami Rzeczypospolitej” została uznana za najlepszą książkę naukową poświęconą dziejom Polski i Polaków w XX wieku w 9. edycji konkursu „Książka Historyczna Roku”

 

 

WYKAZ  PUBLIKACJI

 

Monografie naukowe:

 1. Bartłomiej Szyprowski, „Z moich kości i z mojej krwi powstanie prawdziwy Polak…”. II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej (marzec 1948-grudzień 1954 r.), Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2021, ss. 1-823.
 2. Bartłomiej Szyprowski, Sąd Kapturowy przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej w Warszawie (sierpień 1940 r.- listopad 1941 r.). Podziemie w walce ze zdrajcami Rzeczypospolitej, Księgarnia Historyczna, Warszawa 2016, s. 1-400.

 

Artykuły i opracowania naukowe:

 1. Bartłomiej Szyprowski, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 I 1999, I KZP 21/98, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1999, nr 9, ss. 418-419,
 2. Bartłomiej Szyprowski, Kontrola prawomocnych orzeczeń wydanych w postępowaniu przygotowawczym, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 9, ss. 15-23,
 3. Bartłomiej Szyprowski, Kontrola warunków formalnych aktu oskarżenia w kodeksie postępowania karnego, „Państwo i Prawo” 1999, nr 12, s. 81-87,
 4. Bartłomiej Szyprowski, Zmiany w instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego (wybrane zagadnienia), „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 4, ss. 119-127,
 5. Zbigniew Gosk, Bartłomiej Szyprowski, Zasada oportunizmu w polskim postępowaniu karnym (art.11 kpk), „Przegląd Sądowy” 2004, nr 11-12 (wkład 50%), s. 124-133,
 6. Bartłomiej Szyprowski, Umorzenie postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżania, „Prokurator” 2005, nr 1, ss. 60-73,
 7. Dariusz Cieślik, Bartłomiej Szyprowski, Postępowanie uproszczone – konieczność zmian, „Palestra” 2005, nr 7-8 (wkład 50 %), ss. 217-222,
 8. Bartłomiej Szyprowski, Czyny przepołowione. Problemy praktyczne, „Prokurator” 2006, nr 1, s. 92-101,
 9. Bartłomiej Szyprowski, Uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa jako faktyczna przesłanka wszczęcia postępowania przygotowawczego, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 3, ss. 133-157,
 10. Bartłomiej Szyprowski, Dochodzenie w niezbędnym zakresie jako faktyczne wszczęcie postępowania przygotowawczego, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 11, ss. 140-167,
 11. Bartłomiej Szyprowski, Postępowanie sprawdzające w procesie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 7-8, ss. 159-180,
 12. Bartłomiej Szyprowski, Dochodzenie rejestrowe jako forma postępowania przygotowawczego, „Studia Prawnicze Ius et Praxis” 2007, nr 1, ss. 51-58,
 13. Bartłomiej Szyprowski, Przesłanki wszczęcia postępowania przygotowawczego z art. 303 kpk, „Studia Prawnicze Ius et Praxis” 2007, nr 2, ss. 55-62,
 14. Bartłomiej Szyprowski, Organy prowadzące postępowanie przygotowawcze, „Studia Prawnicze Ius et Praxis” 2007, nr 4, ss. 69-75,
 15. Bartłomiej Szyprowski, Przyczynek do stosowania art. 170 kpk w odniesieniu do aktu oskarżenia, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2010, nr 3, ss. 90-95,
 16. Bartłomiej Szyprowski, „Meliniarz” oddziału „Mogiłki”. Sprawa karna Aleksandra Szyprowskiego, „Archiwariusz Zamojski” 2011, Zamość 2011, ss. 71-80,
 17. Bartłomiej Szyprowski, Kradzież pieniędzy cichociemnych z placówki „Pole” pod Wyszkowem. Wyrok Wojskowego Sądu Specjalnego na Władysława Wysockiego, „Rocznik Wołomiński” Tom VII, Wołomin 2011, ss. 211-227,
 18. Bartłomiej Szyprowski, Prokurator w sądownictwie Polskiego Państwa Podziemnego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2012, nr 1-2, ss. 3-23,
 19. Bartłomiej Szyprowski, Porucznik cc Witold Strumpf „Sud” przed sądem podziemia, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2012, nr 2, ss. 207-218,
 20. Bartłomiej Szyprowski, Podstawy prawne i działanie sądownictwa Komendy Głównej ZWZ/AK, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2012, nr 3, ss. 19-34,
 21. Bartłomiej Szyprowski, Antoni Opęchowski przed sądem podziemnym, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2013, nr 1, ss. 25-38,
 22. Tragiczna misja kuriera ZWZ Włodzimierza Marcyniuka, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2013, nr 3, ss. 49-67,
 23. Bartłomiej Szyprowski, Cichociemny „Mamka” przed Wojskowym Sądem Specjalnym Komendy Głównej AK, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2013, nr 3, ss. 202-206,
 24. Bartłomiej Szyprowski, Sprawa karna ppłk Emila Macielińskiego przed Sądem Kapturowym KG ZWZ (cz. 1), „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2013, nr 4, ss. 3-27,
 25. Bartłomiej Szyprowski, Sprawa karna ppłk Emila Macielińskiego przed Sądem Kapturowym KG ZWZ (cz. 2), „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2014, nr 1, ss. 5-28.
 26. Bartłomiej Szyprowski, Sąd Obywatelski Polski Walczącej w II Rejonie VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2022, nr 1, ss. 114-150,
 27. Bartłomiej Szyprowski, Oddział Henryka Kwaśniewskiego „Luxa” z II Inspektoratu Zamojskiego AK i jego ostatnia walka, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2021, nr 1, ss. 105-136,
 28. Bartłomiej Szyprowski, Aresztowanie Jadwigi Kuberskiej „Mei” i Ireny Kalinowskiej „Ludki” oraz likwidacja konfidenta Mieczysława Darmaszka, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2020, nr 1, ss. 102-142,
 29. Bartłomiej Szyprowski, Zdradzony komendant. Ostatnia walka i śmierć Wincentego Mieczysława Wróblewskiego „Szuma” „Studia Lubuskie” 2018, t. 14, ss. 159-172,
 30. Bartłomiej Szyprowski, Marian Pilarski (1899-1952) – twórca i dowódca II Inspektoratu Zamojskiego AK, „Zeszyty Historyczne WiN” 2018, nr 48, ss. 31-56,
 31. Bartłomiej Szyprowski, Przypadek Zygmunta Sztuki vel Jerzego Balickiego „Wismana”, „Rusta” i jego sprawa karna przed Wojskowym Sądem Specjalnym Armii Krajowej, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2018, nr 3-4, ss. 192-223,
 32. Bartłomiej Szyprowski, Jeden z niezłomnych – żołnierz II Inspektoratu Zamojskiego AK Józef Pyś „Śmiały”, „Ostry”, „Zeszyty Historyczne WiN” 2017, nr 46, ss. 129-143,
 33. Bartłomiej Szyprowski, Kradzież pieniędzy zrzutowych z placówki „Kopyto”. Sprawa karna pchor. Tadeusza Szatkowskiego „Groma” przed Wojskowym Sądem Specjalnym Komendy Głównej Armii Krajowej, „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 2, ss. 21-47,
 34. Bartłomiej Szyprowski, Sprawa karna żołnierzy I Kompanii Ludwika Rogalskiego „Kanciarza” II Inspektoratu Zamojskiego AK „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2017, nr 3, ss. 93-119.
 35. Bartłomiej Szyprowski, Kpt. rez. Władysław Józef Sieroszewski „Paweł”, „Sabała” (30 grudnia 1900 – 13 sierpnia 1996 roku), „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2017, nr 3, ss. 143-180,
 36. Bartłomiej Szyprowski, Proces kierownictwa II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Lublinie. Cz. II., „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2016, nr 4, ss. 92- 132,
 37. Bartłomiej Szyprowski, Proces kierownictwa II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Lublinie. Cz. I. Geneza organizacji i aresztowanie, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2016, nr 3, ss. 108- 128,
 38. Bartłomiej Szyprowski, Archiwum Wojskowego Sądu Specjalnego przy Komendzie Głównej Armii Krajowej jako „środek walki”. Sprawa karna płk. Konrada Zielińskiego, „Zeszyty Historyczne WiN” 2015, nr 42, ss. 175-191,
 39. Bartłomiej Szyprowski, Sprawa karna przed Wojskowym Sądem Specjalnym Komendy Głównej ZWZ przeciwko rtm. Przemysławowi Deżakowskiemu sygn. K I 1/42, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2015, nr 4, ss. 19-41,
 40. Bartłomiej Szyprowski, Sprawa kradzieży pieniędzy cichociemnych z placówki „Trawa” i rozwiązanie jej przez podziemny wymiar sprawiedliwości, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”  2015, nr 1, ss.  158-178,
 41. Sebastian Bojemski, Bartłomiej Szyprowski, Rola komórek likwidacyjnych i sądownictwa w zwalczaniu komunistów przez Narodowe Siły Zbrojne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2014, nr 103, ss.137-162,
 42. Bartłomiej Szyprowski, Podziemna Temida w walce z przestępstwami pospolitymi. Sprawa karna Edwarda Goli i por. Edwarda Metzgera przed Sądem Kapturowym przy KG ZWZ, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2014, nr 4, ss. 5-39,
 43. Bartłomiej Szyprowski, Sprawa Bolesława Zymona przed Sądem Kapturowym KG ZWZ, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2014, nr 2, ss. 37-51.

 

 Recenzje publikowane: 

 1. Bartłomiej Szyprowski, Recenzja książki A. Dziubka „Niezłomni z oddziału „Sosienki”. Armia Krajowa wokół KL Auschwitz. Nowe spojrzenie, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2018, nr 3-4, ss. 287-294,
 2. Bartłomiej Szyprowski, Recenzja książki Elity komunistyczne w Polsce (red. M. Szumiało, M. Żukowski), „Glaukopis” 2016, nr 34, ss. 380-385,
 3. Bartłomiej Szyprowski, Recenzja książki G. Motyki, Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953, „Glaukopis” 2015, nr 32, ss. 353-386,
 4. Bartłomiej Szyprowski, Recenzja książki M. Roszkowskiego, Kazimierz Leski „Bradl”. Życie dobrze spełnione, „Glaukopis” 2015, nr 32, ss. 345-352.

 

Artykuły w publikacjach zbiorowych:

 1. Bartłomiej Szyprowski, Rola prokuratora w sądownictwie Polskiego Państwa Podziemnego oraz udział prokuratorów w strukturach podziemnych [w:] Prokuratura w służbie państwu i społeczeństwu, red. A. Zbieranek, „Prokuratura i Prawo” 2022, wydanie specjalne , ss. 221-242,
 2. Bartłomiej Szyprowski, Kontrwywiad i sądownictwo Narodowych Sił Zbrojnych [w:] Wywiadowcza i kontrwywiadowcza działalność podziemia narodowego przeciwko Niemcom i komunistom w latach 1940-1945, red. W. Muszyński, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Warszawa 2019, ss. 85-111,
 3. Bartłomiej Szyprowski, Sądownictwo obozu narodowego po 1944 r., [w:] Wywiadowcza i kontrwywiadowcza działalność podziemia narodowego 1944-1956, red. L. Żebrowski, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2019, ss. 59-72,
 4. Bartłomiej Szyprowski, Próba infiltracji Komendy Głównej ZWZ i gen. Stefana Roweckiego ps. „Kalina” podjęta przez NKWD z wykorzystaniem struktury ZWZ we Lwowie w latach 1940-1941 [w:] Generał Stefan Rowecki „Grot” tropiony dowódca podziemnej armii, A. Przyborowska, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2019, ss. 74-91,
 5. Bartłomiej Szyprowski, Wojskowy wymiar sprawiedliwości Armii Krajowej w Warszawie w czasie okupacji niemieckiej [w:] Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupacyjnej Warszawie, red. R. Spałek, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2018, ss. 35-88.

 

Biogramy:

 1. Bartłomiej Szyprowski, Stanisław Bizior (1918-1952) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. VI, red. K. Krajewski, Warszawa 2022, ss. 33-38,
 2. Bartłomiej Szyprowski, Mieczysław Dzieduch (1911-1976) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. VI, red. K. Krajewski, Warszawa 2022, ss. 93-98,
 3. Bartłomiej Szyprowski, Jan Hadam (1916-1952) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. VI, red. K. Krajewski, Warszawa 2022, ss. 119-123,
 4. Bartłomiej Szyprowski, Henryk Kwaśniewski (1925-1951) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. VI, red. K. Krajewski, Warszawa 2022, ss. 195-198,
 5. Bartłomiej Szyprowski, Stanisław Pakos (1922-1951) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. VI, red. K. Krajewski, Warszawa 2022, ss. 297-300,
 6. Bartłomiej Szyprowski, Józef Płonka (1912-1967) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. VI, red. K. Krajewski, Warszawa 2022, ss. 310-315,
 7. Bartłomiej Szyprowski, Józef Pyś (1926-1951) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. VI, red. K. Krajewski, Warszawa 2022, ss. 331-337,
 8. Bartłomiej Szyprowski, Ludwik Rogalski (1915-1952) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, VI, ss. 357-361,
 9. Bartłomiej Szyprowski, Władysław Skowera (1904-1968) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, VI, red. K. Krajewski, Warszawa 2022, ss. 385-388,
 10. Bartłomiej Szyprowski, Czesław Szewluk (1924-2009) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, VI, red. K. Krajewski, Warszawa 2022, ss. 431-436,
 11. Bartłomiej Szyprowski, Alfred Tor (1917-1986) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, VI, red. K. Krajewski, Warszawa 2022, ss. 452-458,
 12. Bartłomiej Szyprowski, Józef Włoszczuk (1906-1994)[w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny…, t. VI, red. K. Krajewski, Warszawa 2022, ss. 504-507,
 13. Bartłomiej Szyprowski, Wincenty Mieczysław Wróblewski (1917-1952)  [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, VI, red. K. Krajewski, Warszawa 2022, ss. 520-522,
 14. Bartłomiej Szyprowski, Sieroszewski Władysław (1900-1996) [w:] Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich, t. III, z. 1, A. Redzik, Warszawa 2018, ss. 483-485.

 

Publikacje popularnonaukowe

Monografie:

 1. Wojciech Königsberg, Bartłomiej Szyprowski, Zlikwidować! Agenci Gestapo i NKWD w szeregach polskiego podziemia, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2022, ss. 1-762,
 2. Bartłomiej Szyprowski, Śladami bohaterów. Szlakami walk oddziałów antykomunistycznego podziemia na Zamojszczyźnie w lotach 1944-1956. Przewodnik i mapa, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin 2021, 1-48,
 3. Bartłomiej Szyprowski, Czechosłowackie grupy SOE i zamach na Heydricha HHhH, Księgarnia Historyczna Warszawa 2020, ss. 1-175, publikacja recenzowana.

 

Artykuły:

 1. Bartłomiej Szyprowski, Instrukcje w sprawie bezpieczeństwa AK, „Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2019, nr 4, ss. 2-6,
 2. Bartłomiej Szyprowski, ,,Ludzie stąd… – Feliks Świrgoń „Dąb”/„Kołpak”, „Sekrety wsi. Gazeta Regionalna- Gminy Sułów” 2019, nr 4(72), ss. 3-4,
 3. Bartłomiej Szyprowski, „Pobijem komunę na wieki…”. Do końca wytrwały. Plutonowy Stanisław Pakos „Wrzos”, „Przyczynki do poznania dziejów miejscowości gminy Łabunie” 2018, z. 16, ss. 20-42,
 4. Bartłomiej Szyprowski, Kradzież pieniędzy cichociemnych z placówki zrzutowej „Kopyto” pod Końskimi Jednodniówka „Wykus” Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK Ponury-Nurt i Obwodu Świętokrzyskiego ZHR 2017, nr 22, s. 17,
 5. Bartłomiej Szyprowski, II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej 1948-1950 (broszura okolicznościowa z okazji uroczystego pogrzebu płk. M. Pilarskiego i kpt. S. Biziora) Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin, Lublin 2017, ss.1-36.
 6. Bartłomiej Szyprowski, Powołanie i działalnie sądownictwa Związku Walki Zbrojnej, „Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2017, nr 2, ss. 69-77,
 7. Bartłomiej Szyprowski, Działania zbrojne Armii Krajowej na Zamojszczyźnie „Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2016, nr 10, ss. 54-63,
 8. Bartłomiej Szyprowski, II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej, cz. II „Ogólnopolski Kwartalnik Poświęcony Żołnierzom Wyklętym Wyklęci” 2016, nr 4, ss. 162-171,
 9. Bartłomiej Szyprowski, Powstanie i działalność likwidacyjna kontrwywiadu Armii Krajowej w Warszawie, „Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2016, nr 9, ss. 57-68,
 10. Bartłomiej Szyprowski, II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej, cz. I „Ogólnopolski Kwartalnik Poświęcony Żołnierzom Wyklętym Wyklęci” 2016, nr 3, ss. 146-152,
 11. Bartłomiej Szyprowski, W imieniu Polski Walczącej – wywiad „Historia Do Rzeczy” 2014, nr 7 (17), ss. 12-15,
 12. Bartłomiej Szyprowski, Ze wszech miar żołnierz. Przypadek przejścia do NSZ cc Leonarda Zub-Zdanowicza „Dora”, „Zęba” „Inne Oblicza Historii, Wiedza i życie” 2014, nr 3, ss. 20-29,
 13. Bartłomiej Szyprowski, Temida spod znaku ZWZ-AK „Inne Oblicza Historii, Wiedza i życie” 2014, nr 2, ss. 4-13,
 14. Dorota Gołaszewska, Skazani w imieniu Polski Podziemnej, „Kombatant” 2022, nr 3, 12-15 (wywiad z Bartłomiejem Szyprowskim).

 

Udział w filach i nagraniach:

– 2013 r. – „A karą będzie śmierć”, reż. Marcin Szumowski, Polsat,

– 2016 r. – „Wyklęci-Niepokonani Lubelszczyzny. Jan Leonowicz „Burta”, reż. Bogna Bender-Motyka, TVP 3 Lublin,

– 2017 r. „Stacja Deszyfrująca. Zamach na kata Pragi”, reż. Sebastian Rybarczyk, Polskie Radio 24,

– 2018 r. – „Nos Kleopatry” „Podziemne sądownictwo wojskowe Polskiego Państwa Podziemnego”, reż. Agnieszka Kamińska, Polskie Radio 24,

– 2018 r. – „Wszystko dla Polski – II Inspektorat Zamojski AK”, reż. Magdalena Kołodziejczyk, Rafał Kołodziejczyk,

– 2018 r. – „Śladami zbrodni i walki 1944-1956” odcinek „Procesy pokazowe”, reż. Elżbieta Szumiec, TVP Historia,

– 2019 r. – „Kapitulna, róg ul. Miodowej”, reż. Tomasz Kamiński, TVP Historia,

– 2021 r. – „Prawda a historia. Cichociemni 1941-1946”, reż. Mirosław Basaj, TV Trwam,

– 2021 r. – „Kobos – ocalić od zapomnienia” , reż. Magdalena Kołodziejczyk i Rafał Kołodziejczyk.

 

Odznaczenia:

– 2012 r. – „Odznaka Batalionu Zośka” przyznana przez Dowódcę Zespołu Dowodzenia Jednostki Wojskowej nr 4101 w Lublińcu,

– 2015 r. – „Odznaka pamiątkowa Stowarzyszenia Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław”,

– 2018 – fundator i projektant odznaki pamiątkowej II Inspektoratu Zamojskiego AK

– 2021 r. – „Odznaka Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość”,

– 2021 r. – medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.